ನೀ ನಕ್ಕಾಗ!!!

05 ಜೂನ್ 09
ಸಖೀ,
ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ
ಹುಸಿಗೋಪ
ತೋರುತ್ತಿದ್ದ
ನೀನು,
ಕೊನೆಗೂ
ದಯೆತೋರಿ,
ನನ್ನತ್ತ
ವಾರೆನೋಟ ಬೀರಿ,
ನಸು ನಗೆ
ತೋರುವುದಕ್ಕೂ,
ನನ್ನ ಊರು
ಬರುವುದಕ್ಕೂ
ಸರಿ ಹೋಗಬೇಕೆ?!
*-*-*-*-*-*