ಜ್ಞಾನ – ವಿಜ್ಞಾನ!

14 ಏಪ್ರಿಲ್ 10

 

ನನ್ನ ಜ್ಞಾನ

ನಿನಗನಿಸಿರಬಹುದು

ಅಜ್ಞಾನವೆಂದು

ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನ

ನನಗನಿಸಿರಬಹುದು

ಅಜ್ಞಾನವೆಂದು

 

ಅರಿತಿರುವೆಯಾ ನೀ

ಈ ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನಗಳ

ಪರಿಧಿಯ ದಾಟಿ

ನಾವು ಅರಿವು

ಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ

ಅದುವೆ ನಮಗೆ

ವಿಜ್ಞಾನವೆಂದು?!

 

*****