ಮರೆಯಲಾಗದು ನಿನ್ನ!

29 ಜೂನ್ 10

ಸಖೀ,

ನಿನಗಾಗಿ ನಾನು

ನನ್ನತನವನೇ

ತೊರೆಯಬಹುದು,

ಆರಾಮ-ಆಹಾರ

ಎರಡನ್ನೂ ಬಿಡಬಹುದು,

ನೀ ಕುಡಿಸಿದರೆ

ನಾ ವಿಷವನ್ನೇ

ಕುಡಿಯಬಹುದು,

ನೀ ಮರೆಯಾಗೆಂದರೆ

ಈ ಜಗವನೇ ತೊರೆದು

ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಬಹುದು,

ಆದರೆ,

ಗೆಳೆಯಾ, ನೀ ತೊರೆದು ಬಿಡು,

ನನ್ನ ನೀ ಮರೆತು ಬಿಡು ಎಂದರೆ,

ನನ್ನಿಂದಾಗದು,

ನಿನ್ನ ನಾ ತೊರೆಯಲಾಗದು

ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದು!

****************