ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ಕರಾವಳಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಆತ ಹೊರ ಬರುವತನಕ ಕಾದಳು!!!

13 ಮೇ 09
ಕತ್ತಲಾದ ಮೇಲೆ ಪರಸ್ತ್ರೀಯ ಭೇಟಿಗೆ
ಯಾರೇ ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ
ಜನ ಸುಮ್ಮನಿರದೇ ಎಲ್ಲಾ ಅವರ ಮೇಲೆ
ಅಪವಾದಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಗೈಯುವವರೇ
 
ಅಪ್ಪ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನದು ಅದೇ ಮಾತು
ನಮ್ಮದೊಂದೇ “ತರ್ಡ್ ಫ್ರಂಟೂ”
ಮಗನೂ ಆ ಮನೆಯಿಂದೀಚೆಗೆ ಬಂದು
ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನದೂ “ತರ್ಡ್ ಫ್ರಂಟೂ”
 
ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ಕರಾವಳಿಯ
ಹೆಣ್ಣು ಆತ ಹೊರ ಬರುವತನಕ ಕಾದಳು
ಕೂದಲು ಕೆದರದೇ ಆತನ ಅಂಗಿ ಸರಿ
ಗಿದ್ದುದಕೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಲಿ ನಗುತ್ತಿದ್ದಳು
 
ನಿನ್ನವನು ಯಾರದೋ ಕೈಯತ್ತ ವಾಲಿದ್ದಾನೆ
ಎಂದರೆ ಆಗಲೇ ಬೇಕು ಅನುಮಾನ
ಆದರೆ ನೀನು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಆತ
ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಪಾಣಿಗ್ರಹಣ
 
ಹೌದು ಕಣೇ ಅವರವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವರವರಿಗೆ
ಎಂದೂ ದೊಡ್ದದು ಅಲ್ಲದೇ ಮತ್ತಿನ್ನೇನು
“ತರ್ಡ್ ಫ್ರಂಟು” ಅನ್ನುತ್ತಾ ಮೂರನೇ
ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಮಾಡದಿರಲಿ ಅನ್ನುವೆಯೇನು
 
ನಮ್ಮೂರ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ
ಈ ಊರಲ್ಲಿರುವವರು ಯಾರೂ ಸಮರ್ಥರಲ್ಲ
ಅದಕ್ಕೇ ದೂರದೂರಿನ ಪರದೇಶಿಯ
ಸಲಹೆಯನು ಕೇಳಲು ಈತ ಹೋಗಿಹನಲ್ಲ
 
ಯಾವುದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತವಿಲ್ಲದೇ ಇವರೆಲ್ಲಾ
ಮಾಡುತ್ತೇವೆಯೆಂಬರು ಸಮಾಜಸೇವೆ
ಇವರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಕಾಯದೇ ನಮ್ಮ
ಸೇವೆಯನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವೇ