ಅನ್ಯರಿಗಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬರೆಯಲಿ?

12 ಆಗಸ್ಟ್ 12

ನಾ ಬರೆದುದನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವವರಲ್ಲೊಂದು ವಿನಂತಿ
ನನ್ನಿಂದ ತಾವೇನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಪಟ್ಟಿ;

ನನ್ನನು ಹೀಗೆಯೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿ ಹಾಕಿಬಿಡಬೇಡಿ ನನ್ನ ಸುತ್ತ ಚೌಕಟ್ಟು
ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಇರುವಂತೆಯೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ನಾ ಬಿಡಲಾರೆ ಎಂದೂ ನನ್ನ ಪಟ್ಟು;

ತಾವು ಬಯಸಿದುದನ್ನು ಬರೆಯಲು ನಾನೇಕೆ ಬೇಕು? ತಾವೇ ಬರೆಯಬಹುದು
ತಮ್ಮ ಮನದಿಂಗಿತವನು ಅರಿತು, ಹೇಳಿ ನಾನೆಂತು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲುಬಹುದು?

ನನ್ನ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ನನಗೇ ದೃಢತೆ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಬರೆದು ಪ್ರರಯೋಜನವಿಲ್ಲ
ಬರೆಯುವ ಮೊದಲು ಹತ್ತು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸಿ ಬರೆಯುವೆನಿದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ;

ಆದರೂ ಬರೆದುದೆನ್ನ ಮನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಂತರವೂ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಬಹುದು
ನನ್ನ ಮನಕ್ಕೆ ಅರಿವಾಗಬೇಕು, ಬರೀ ಅನ್ಯರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು?

**************