ಭಿನ್ನತೆಗೆ ಬೆಲೆ!

18 ಜೂನ್ 10

ಸಖೀ

ತರವಲ್ಲ ನಿಜದಿ ನಮಗೆ

ಈ ಪರಿಯ ಚಿಂತೆ

ಹೇಗಿರಬಹುದು ಹೇಳು

ಎಲ್ಲರೂ ನಾವೆಣಿಸಿದಂತೆ?

 

ಏಕೆಮಗೆ ಎಲ್ಲರನೂ

ನಮ್ಮ ಹಾದಿಯಲೇ

ಒಯ್ಯಬೇಕೆಂಬ ಛಲ?

ಅವರಿಗೂ ಇರಬಹುದು

ತಮ್ಮ ಹಾದಿಯ ತಾವೇ

ಆರಿಸಿಕೊಂಬ ಹಂಬಲ

 

ಒಮ್ಮೆ ಕೈನೀಡಿ ಕರೆದು

ಹಾದಿಯ ತೋರುವುದು

ಅದು ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ

ಬರಲಾರೆವು ಜೊತೆಗೆ, ನಮ್ಮ

ಹಾದಿಯೇ ನಮಗೆ ಎಂದರೆ

ಬಿಡು, ಅದವರ ಗ್ರಹಚಾರ

 

ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನಂತೆಯೇ

ಇದ್ದೊಡೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೆ

ನನಗೆ ನೀನಿಷ್ಟು ಬೆಲೆ?

ಭಿನ್ನರಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ

ಜಗದಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮೆರೆಸಿ

ಕೊಳುತಿಹರು ತಮ್ಮೊಳಗಿನ ಕಲೆ!

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*