ಮುತ್ತುಗಳಂತಿರಲಿ!

07 ಸೆಪ್ಟೆಂ 12

ಸಖೀ,

ನನ್ನ ಮೇಲಿರುವ 
ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ,
ನಿನ್ನ ಮೇಲಿರುವ 
ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ,
ಇವು ನೀರ ಮೇಲಿನ 
ಗುಳ್ಳೆಗಳಂತಿರದಿರಲಿ,

ಆಳದಲ್ಲೆಲ್ಲೋ
ಚಿಪ್ಪುಗಳೊಳಗೆ
ತಮ್ಮ ನೆಲೆಯನ್ನು
ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ
ಮುತ್ತುಗಳಂತಿರಲಿ!
**********