ಹೆತ್ತವರ ಗೋಳು!

01 ಸೆಪ್ಟೆಂ 12

 

ಸಖೀ,
ನಾನು ನೆಟ್ಟು, ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ

ಬೆಳೆಸಿದ ಗಿಡದಲ್ಲರಳಿದ ಎಲ್ಲಾ
ಹೂವುಗಳು ನನ್ನ ಹೂದೋಟದ 
ಒಳಗೆ ಭದ್ರವಾದ ಬೇಲಿಯೊಳಗೇ
ಇರಲಿ ಎಂಬ ಆಸೆ ನನ್ನೀ ಮನಕೆ;

ಗಿಡವೋ ಬೇಲಿಯಿಂದಾಚೆ ಬಾಗಿ
ಹೂವುಗಳನ್ನು ತೋರುತಿದೆ ಜಗಕೆ;

ದಾರಿಹೋಕರು ಬಳಿಬಂದು, ನಿಂದು
ಹೂಗಳ ಅಂದವ ಮೆಚ್ಚಿ, ಸೋತು,
ಸುಗಂಧವನ್ನು ಆಘ್ರಾಣಿಸಿ, ಮುಟ್ಟಲು
ಯತ್ನಿಸೆ, ಗಿಡಕೂ ನನಗೂ, ಅಂಜಿಕೆ!

 


ಹೊಸದನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ!!!

08 ಮೇ 09
 

 

ಹೊಸದನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುವ ಶಕ್ತಿ-ಯುಕ್ತಿ-ಇಚ್ಚಾಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ
ಅದಕ್ಕೇ ಹಳೆಯದನ್ನು ಕೆಡವದೇ ಉಳಿಸಿ ಎನ್ನುತಿರುವೆವೆಲ್ಲಾ
 
ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಕಾಲ ಈಗ ಹೊಸದು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಹುಟ್ಟುವುದೇ ಇಲ್ಲ
ಹುಟ್ಟಿದರೂ ಬೆಳೆದು ಮರವಾಗಲು ಅದಕೆ ನೀರೇ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ
 
ಗಿಡಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಿ ಮರಗಳನಾಗಿಸುವುದಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲಿ ಸಮಯ
ಅದಕೇ ಹಳೆಯ ಮರಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಅಭಯ
 
ನಾವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರಸ್ತೆಗಿಳಿದು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಚಳುವಳಿ
ವಿರೋಧಿಸುವ ಹಕ್ಕಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಿಗೋ ಬಳುವಳಿ
 
ನನ್ನಪ್ಪಯ್ಯನವರ ಮಾತು ಎಲ್ಲಾ ದಾನಕ್ಕೂ ದೊಡ್ದದು ಸಮ್ಮತಿ ದಾನ
ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು ಸಮಾಧಾನ