ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಸಾಲದು!

06 ಮೇ 10

 

ಕಸಾಯಿಖಾನೆಯಲ್ಲಿನ ಕಟುಕನಂತೆ

ವರ್ತಿಸಿ, ನರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಸಬನಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಯಂತೆ

 

ಅಮಾಯಕರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಕೊಟ್ಟು

ಪೀಡಿಸಿ ಕೊಂದವನಿಗೆ ಆರಾಮದ ಈ ಸಾವಂತೆ

 

ಅಳಿದವರ ನೆನೆಯುವಾಗ ಮರಣದಂಡನೆಯೇ

ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಬಹುದು ಅದು ಗೊತ್ತು

 

ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಮರುಗುತ್ತಾ ಜೀವಿಸುವ

ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲವೇ ಈ ಹೊತ್ತು?

 

ಸಾವಿಗಿಂತಲೂ ಶೋಚನೀಯ ಬದುಕಿನ

ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದು ಆಗಬೇಕು ಇಂತಹ ಪಾಪಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ

 

ತಮ್ಮ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ

ಕೊರಗುತ್ತಾ ದಿನಕಳೆಯುವಂತಾಗಬೇಕು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ

 

ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಒಮ್ಮೆಗೇ ಎಲ್ಲವನೂ ಮುಗಿಸಿ

ಮುಕ್ತಿಯನು ನೀಡಬಹುದು ಆ ಪಾಪಿ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ

 

ಪ್ರತಿ ಗಳಿಗೆಯೂ ಸಾವನ್ನೇ ಬೇಡುವಂತೆ

ರುದ್ರ ಭಯಂಕರ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಪಾಪಿಗಳಿಗೆ!

 ***********