ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರ!

10 ಸೆಪ್ಟೆಂ 12

ಸಖೀ,
ಆ ದಿನಗಳಲಿ
ಗಂಜಿ
ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ
ಹುರುಳಿ ಸಾರು
ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ ಅನ್ನ;

ಉಂಬಾಗೆಲ್ಲಾ
ಜೊತೆಗಿದ್ದರು 
ತಮ್ಮ ತಂಗಿ
ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ;

ಇಂದು
ನೋಡು
ಈ ತಿನಿಸುಗಳ
ಹೆಸರುಗಳೇ
ವಿಚಿತ್ರ;

ಮೌನದಲಿ
ಉಣುತಿಹುದು
ಅಲ್ಲೊಂದು 
ಇಲ್ಲೊಂದು 
ಜೀವ,
ಮನೆಯೊಂದು
ಸ್ಥಬ್ಧ ಚಿತ್ರ!
*****