ನಿಮ್ಮಾತ್ಮವನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿಸದಿರಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ!!!

21 ಜುಲೈ 09
(ಇಂದು ನಿಧನರಾದ ಸಂಗೀತ ವಿದುಷಿ, ಸಂಗೀತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ, ಪದ್ಮ ವಿಭೂಷಣ ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನಗಲ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮನಗಳು)
 
 
ಗಾನ ವಿದುಷಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗೀತವೆಂದೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ
ಸಂಗೀತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪೆಂದೂ ಅಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ
 
ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ನಿಜಕೂ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಸುಧೆಯಂತೆ
ಸಂಗೀತಕೆ ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ಹೊಸ ಅರ್ಥ ಬಂದಿಹುದಂತೆ
 
ಸಂಗೀತವನ್ನೇ ಜೀವನವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡವರು ನೀವು
ಜೀವನವನ್ನೊಂದು ತಪಸ್ಸನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡವರು ನೀವು
 
ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರ ಕೇಳಿ ರೋಮಾಂಚನಗೊಳ್ಳದವರೇ ಇಲ್ಲ
ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರವ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಬೇಕೆನಿಸಿದವರೇ ಎಲ್ಲ
 
ಕಾಲಗರ್ಭದಲಿ ಸೇರಿ ಹೋಗುವವರು ನಿಮ್ಮಂತೆ ನಾವೂ
ಅಮರರು ನೀವು ಆದರಿಲ್ಲಿ ಇದ್ದೂ ಸತ್ತಂತಿರುವೆವು ನಾವು
 
ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿಸದಿರಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ
ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮೀ ನಾಡಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಲಿ ನಿಮ್ಮಾ ಪಾವನಾತ್ಮ