ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ!!!

28 ಮೇ 09
ಸಖೀ,
ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕದಲಿ
ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ
ನಿನ್ನಂದವನು
ಕಣ್ತುಂಬ ಕಂಡು
ಮನತುಂಬಾ ಸವಿದು
ನಿನ್ನೊಡನೆ
ನಕ್ಕು ನಲಿದಿದ್ದೆ ನಾನು
ಇಂದೀಗ
ನೀನು ಹಠಾತ್ತನೇ
ನನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ನಿಂದು
ಕೈನೀಡಿ ಕರೆವಾಗ
ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನೇ
ನಂಬಲಾಗದೇ
ನಿನ್ನ ಕರೆಗೆ
ಓಗೊಡಲಾಗದೇ
ಕಣ್ಣಿದ್ದೂ ಕುರುಡನಾಗಿ
ಬಾಯಿಯಿದ್ದೂ ಮೂಕನಾಗಿ
ಕೈಕಾಲುಗಳಿದ್ದೂ ಹೆಳವನಾಗಿ
ಜೀವವಿದ್ದೂ ನಿರ್ಜೀವಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ
ಇದೇನೀ ಅವಸ್ಥೆ?
ಸಖೀ, ಇದೇಕೆ ಹೀಗೆ?!
***********