ನೀ ಕಳ್ಳ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು!!!

06 ಮೇ 09

(ಇದೀಗ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಆತ್ರಾಡಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿದ ಕವನ)

ನೀ ಕಳ್ಳ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬರಿದಾಗಿಸಿದ್ದೇನೆ
ನನ್ನ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು;

ನೀ ಸುಳ್ಳ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ
ಮೌನದಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು;

ನೀ ಮೂರ್ಖ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬದಿಗೊತ್ತಿದ್ದೇನೆ
ನನ್ನ ಔದಾರ್ಯವನ್ನು;

ನಾನೀಗ ಏಕಾಂಗಿ
ವಿರಾಗಿ-ತ್ಯಾಗಿ,
ನಾನೀಗ ನಾನಲ್ಲ
ಎಲ್ಲಾ ನೀನೇ ಆಗಿ!!!