ಇನ್ಯಾರದೋ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ…!!!

03 ನವೆಂ 09

ಸಖೀ,

ನೀನು

ಇನ್ಯಾರದೋ

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ

ಬಂದರೆ

ನನಗೆ

ನಿಜವಾಗಿಯೂ

ಆಗದು

ಏನೂ

ತಳಮಳ;

 

ಆದರೆ,

ನಿನ್ನ

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ

ಇನ್ಯಾರೋ

ಬಂದರೆ

ನಿಜಕ್ಕೂ

ಆಗಬಹುದು

ನನಗೆ

ಕಳವಳ!!!