ಇದು ನ್ಯಾಯವೇ?

16 ಆಕ್ಟೋ 09
asu013
 
ಹಬ್ಬಗಳು ಬಂದವೆಂದರೆ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಬಾಳೆ ಗಿಡಗಳು ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೊನೆಗಾಣುತ್ತವೆ.
 
ಇದು ನ್ಯಾಯವೇ? ಇದು ಯಾವ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯ?
 
ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು, ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳು, ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ರೂವಾರಿಗಳು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಚಕಾರ ಎತ್ತುವುದಿಲ್ಲ?
 
ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಲಿ ಕೊಡುವುದನ್ನು  ತಪ್ಪು ಎಂದನ್ನಬಹುದಾದರೆ, ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ತಪ್ಪು ಎಂದನ್ನುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರೂ?
 
asu012
 
 
ಕಲ್ಲನ್ನು ಕಲ್ಲು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಅದು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಸಲ್ಲುವ ಪೂಜೆ.
 
ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ಗಿಡ ಮರಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಅದು ಗಿಡ ಮರಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲುವ ಪೂಜೆ.
 
ದೇವರನ್ನು ದೇವರು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುವ ಪೂಜೆ.
 
ಮನುಜನನ್ನು ಮನುಜನೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಅದು ಮನುಜನಿಗೆ ಸಲ್ಲುವ ಪೂಜೆ.
 
ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕಲ್ಲಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 
 
ಅಲ್ಲದೆ, ಕಲ್ಲುಗಳು ದೇವರುಗಳಾಗಿ ಪೂಜಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.