ಸಂಯಮ!

08 ಜನ 17

​ಸಖೀ,

ಸಂಯಮ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ

ಸಂಯಮ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ

ಎನ್ನುತ್ತಿರುವವರೇ ಎಲ್ಲರೂ;
ಅಂಥ ತಪಸ್ವಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನೇ

ಸೋತು ಮೈಮರೆತಿದ್ದನಂತೆ

ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಈ ಹುಡುಗರು?
ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲೇಬೇಕು

ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಬಾಳುವುದಕ್ಕೆ

ಹುಡುಗರೂ ಹುಡುಗಿಯರೂ!
#ಆಸುಮನ