ಮೂರು ಹನಿಗಳು!!!

14 ಏಪ್ರಿಲ್ 09

೧. ಓಯಸ್ಸಿಸ್!

ಸಖೀ,

ನನ್ನ

ಮರುಭೂಮಿ

ಅಂತಿರುವ

ಬಾಳಿನಲಿ

ನೀನೊಂದು

ಓಯಸ್ಸಿಸ್!

೨ ತಿಪ್ಪೆ!

ಸಖೀ,

ನೀ

ನನ್ನ

ಒಪ್ಪೆಯಾದರೆ

ನನ್ನ

ಬದುಕೊಂದು

ಕಸದ

ತಿಪ್ಪೆ!

೩. ಮೀನು!

ಸಖೀ,

ನೀನು

ಇಲ್ಲದ

ನಾನು,

ನೀರು

ಇಲ್ಲದ

ಮೀನು!