ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತದಂತೆ!!!

25 ಸೆಪ್ಟೆಂ 09

ಸಖೀ,

ನಾ ನಿನ್ನ ಮೊಗವ

ನೆನಸಿಕೊಂಡಾಗ

ಮೈ ಮನದೊಳಗೆ

ಉಕ್ಕುತ್ತದೆ ಪ್ರೀತಿ

 

ನಾ ನಿನ್ನ ಮೊಗವ

ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಾಗ

ಮುದ ನೀಡುವುದು

ನಿನ್ನ ನೋಟದ ರೀತಿ

 

ನನಗೆ ನೀನು

ಕಣ್ಣ ನೋಟದಲೇ

ಓದಿಕೋ ಅಂದೆ

 

ನೀ ನುಡಿಯುವ

ಮೊದಲೇ ಅದೆಲ್ಲವ

ನಾ ಅರಿತುಕೊಂಡೆ

 

ನೀನು ನಕ್ಕರೆ

ಮನದಂಗಳದಲ್ಲಿ

ಬೆಳದಿಂಗಳು

 

ನೀನು ಅತ್ತರೆ

ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ

ನನ್ನೀ ಕಂಗಳು

 

ನೀನು ನುಡಿವ

ನಲ್ನುಡಿ ನನ್ನ

ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಸದಾ

ಸಂಗೀತದಂತೆ

 

ನೀನು ಸಿಡುಕಿನಿಂದ

ನಾಲ್ಕು ನುಡಿದರೆ

ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಕಾದ

ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿದಂತೆ!!!