ಆಕಾಶ – ಭೂಮಿ!

04 ಮೇ 10

 

ಸಖೀ,

ನೀ ನಿಜವನ್ನೇ ನುಡಿದೆ

ನೀ ಭೂಮಿಯಾದರೆ

ನಾ ಆಕಾಶವೆಂದೆ!

 

 

ಭೂಮಿ ಆಕಾಶವನ್ನು

ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದೆಯೆಂದೂ

ಆಕಾಶ ಭೂಮಿಯನ್ನು

ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ

ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆಯೆಂದೂ

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದು

ಅದು ಬರೀ ಭ್ರಮೆಯಷ್ಟೆ!

 

 

ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗೆಳೆಂದೂ

ಒಂದಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ

ಅಂತೆಯೇ ನಾವೂ ಕೂಡ

ಇದೂ ಸರಿಯಷ್ಟೆ?

 

 

ಆದರೂ ಸಖೀ,

ಆ ಆಕಾಶದೊಳಗೇ

ಈ ಭೂಮಿಗಿದೆ ನೆಲೆ

ಈ ಭೂಮಿಯಿದ್ದರಷ್ಟೇ

ಆ ಆಕಾಶಕ್ಕೂ ಬೆಲೆ!

*****