ಅಯ್ಯೋ, ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತಂತಿರಲಿ!

09 ಏಪ್ರಿಲ್ 10

ಸಾಕಿನ್ನು ಈ ದೂರ

ಬಂದು ಬಿಡು ಬೇಗನೇ

ಎಂದು ನೀವನ್ನುತಿರುವುದು

ನನ್ನ ಮೇಲಿನ

ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಅಲ್ಲವೇನು

ಎಂದು ನೀನೆನ್ನ

ಕೇಳುತಿರುವೆಯಲ್ಲೇ?

 

ಅಯ್ಯೋ,

ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತಂತಿರಲಿ

ನೀನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು

ನೆನಸಿಕೊಂಡಾಗಲೆಲ್ಲಾ

ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು

ಬಿಡದೆ ಕಾಡುವ

ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ, ಆಕಳಿಕೆ,

ಒಂಟಿ ಸೀನುಗಳಿಂದ

ನಾನು ನೊಂದಿರುವೆನಲ್ಲೇ?!

*****