ಕಾದಿರುವವಳ ಪ್ರಶ್ನೆ…!!!

09 ಏಪ್ರಿಲ್ 09
ನಾನು,
ಅಹಲ್ಯೆಯಲ್ಲ, ಆದರೂ,
ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿಗೂ ಕಡೆಯಾಗಿ ನಿನ್ನ
ಹಾದಿಯಲಿ ನಿಂತಿರುವೆ ನಾನು,
ಬರೇ ನಿನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ,
ದಿನವೂ ನನಗೆ;

ನಾನು,
ಶಬರಿಯಲ್ಲ, ಆದರೂ,
ಹೂವಿಗಿಂತಲೂ ಕೋಮಲವಾದ
ನನ್ನ ಹೃದಯವನು
ನಿನಗಾಗಿ ಕಾದಿರಿಸಿರುವೆ,
ಹಣ್ಣುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಸವಿಯಾದ
ನನ್ನ ಸ್ವಪ್ನಗಳನೆಲ್ಲಾ
ನಿನಗಾಗಿ ಉಳಿಸಿರುವೆ;

ನಾನು,
ಸೀತೆಯಲ್ಲ, ಆದರೂ,
ಈ ಸಮಾಜದ (ಲಂಕೆಯ)
ಕಿರುಕುಳಗಳನೆಲ್ಲಾ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು
ನಿನಗಾಗಿ ಕಾದಿರುವೆ.

ಗೊತ್ತು ನೀನು ರಾಮನಲ್ಲ.
ಆದರೂ, ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ
ನೀ ಬಂದೇ ಬರುವೆ.

ಆದರೆ, ನಲ್ಲಾ,
ನೀ ಎಂದು ಬರುವೆ?