ರಂಭ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಿಗೆ ವಿದಾಯ!

28 ಮಾರ್ಚ್ 09
chikkamma01
ಶ್ರೀಮತಿ ರಂಭ ವಿಠಲ ಶೆಟ್ಟಿ
(ಪಯಣ: 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1932 ರಿಂದ 17 ಮಾರ್ಚ್ 2009ರ ವರೆಗೆ)
 
 ಹೊರಟು ಬಿಟ್ಟಿರಾ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮುಗಿಯಿತೆಂದು
ನಮ್ಮಮ್ಮ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ತಂಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಂದು
 
ಹೋದೆಯಾದರೂ  ಮರಳಿ ಬಂದು ಬಿಡು ತಂಗೀ ಬೇಗ
ನೀನು ನನಗೆ ಅಕ್ಕನಾಗು ನಾ ನಿನಗೆ ತಂಗಿಯಾಗುವೆ ಆಗ 
 
ಬಾ ತಂಗಿ ಆಡೋಣ ಬಾಲ್ಯದ ಆಟಗಳನು ನಾವು ಜೊತೆಯಾಗಿ
ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೇಳದೇ ನೀವು ಮಲಗಿದ್ದಿರಿ ಅಂದು ಶವವಾಗಿ
 
ನಿಮ್ಮ ಅಂದಿನ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರದ ಶೈಲಿಯ ಮೆಚ್ಚಿ ಹೊಗಳದವರಿಲ್ಲ
ಅದಕ್ಕೇ ನಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದರಲ್ಲ
 
ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ  ಶಾಂತಿಯನು ಕೋರುವೆ
ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮನೆಯಂಗಳವ ಬೇಡುವೆ.