ಈ ದಿನ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯರಿಗಾಗಿ!!!

05 ಆಗಸ್ಟ್ 09
ಈ ದಿನ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯರಿಗಾಗಿ
ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನನಗಮ್ಮನಾದವರಿಗಾಗಿ
ಈ ಬೆರಳ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸಿದವರಿಗಾಗಿ
ನನ್ನ ಬೆರಳ ಹಿಡಿದು ನಡೆದವರಿಗಾಗಿ
 
ಮನವ ಮುರಿದು ನಡೆದು ಬಿಟ್ಟವರಿಗಾಗಿ
ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಬರಲು ಆಗದವರಿಗಾಗಿ
ಮರೆತರೂ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಾಗುವವರಿಗಾಗಿ
ನೆನಪನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರುವವರಿಗಾಗಿ
ಮರೆತಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಾ ಇರುವವರಿಗಾಗಿ
 
ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದವರಿಗಾಗಿ
ಮಮತೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸಿದವರಿಗಾಗಿ
ಮನದೊಳಗೆ ಮನೆ ಮಾಡಿದವರಿಗಾಗಿ
ಇದ್ದಿಲ್ಲದ ನಂಟು ಬೆಸೆದು ಕೊಂಡವರಿಗಾಗಿ
ಹೊಸ ನಂಟು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿಸಿದವರಿಗಾಗಿ
 
ಈ ದಿನ ಆ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯರಿಗಾಗಿ
ಈ ದಿನ ಹೊಸದಾಗಿ ನನ್ನ  ಸಹೋದರಿಯರಾದವರಿಗಾಗಿ