ಕಣ್ಣ್‍ದ ಕೆಲಸ!

24 ಆಕ್ಟೋ 13

 

ಸಖೀ,
ಈ ಬುಲಿತೊಂದಿತ್ತ, ಯಾನ್ನಿನನ್ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ
ನಿನ್ನ ಬೇನೆ ಯಂಕ್ ಅರ್ಥ ಆವಂದೆ ಅತ್ತ್;
ಬುಲಿಪನಗಲಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದಿತ್ತಿನ ನಿನ್ನ
ಆ ಪೊರ್ಲುನ್ ಕಣ್ಣ್‍ಡ್ ದಿಂಜಾವೊಂದಿತ್ತೆ!

Advertisements

ತುಳುವಪ್ಪೆ ನಲಿಪೊಡು!

24 ಆಕ್ಟೋ 13

 

ಸಖೀ,
ಈ ಓದುವಂದ್‍ದ್ ಯಾನ್ ಕಬಿತೆಲೆನ್ ಬರೆಪಿನತ್ತ್
ಬರೆತಿನವೆನ್ ಈ ಓದುಂಡ ಆಪಿ ಖುಷಿ ಆತೀತ್ ಅತ್ತ್
ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸ್ ಪಾತೆರುನೇ ಈ ಕಬಿತೆಲೆನ ರೂಪೊಡು
ಅವೆನ್ ಓದುದ್ ಎಂಕ್ ಈ ನಿನ್ನ ಜವಾಬ್ ಕೊರೊಡು;

ನಾಲ್ ಜನ ಓದುದ್ ಮೆಚ್ಚೊಡುಂದ್ ಯಾನ ಬರೆಪುಜಿ
ಬರೆತಿನವೆನ್ ಮೆಚ್ಚಿನ ಜನೊಕುಲೆನ್ ಯಾನ್ ಮದಪುಜಿ
ಕೆಲವೆರೆಗ್ ಬರೆಪಿನ ಕೆಲವೆರೆಗ್ ಓದುನ ಚಟ ಲೋಕೊಡು
ಏರ್ ಬರೆಂಡಲಾ ಓದ್ಂಡಲಾ ತುಳುವಪ್ಪೆ ನಲಿಪೊಡು!


ಬೊಲುಪು ದೀವೊಡು!

24 ಆಕ್ಟೋ 13

ಪಡ್ಡಾಯಿಡ್ ಪೊರ್ತು ಕಂತನಗಾ
ಕೈಕಂಜಿಲು ಮಾತಾ ಕಿದೆಕ್ ಬನ್ನಗ
ತುಳುವಪ್ಪೆಗ್ ಬೊಲುಪು ದೀವೊಡು
ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕಬಿತೆ ಬರೆವೊಡು!


ಕೋರಿಗೂಡು!

23 ಆಕ್ಟೋ 13

 

ಬುಲಿಪಂದಿ ಬಾಲೆ
ತೆಲಿಪಂದಿ ಪೊಣ್ಣು
ಕಸುಬು ದಾಂತಿನ
ಆಣ್‍ಜೋವು
ಇಲ್ಲಡಿತ್ತ್ಂಡಲಾ
ಇಜ್ಜಾಂದಿಲೆಕ್ಕ;
ಆ ಇಲ್ಲ್ ಕೋರ್ಲು
ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಪರ
ಗೂಡುದ ಲೆಕ್ಕ!


ತುಳುವಪ್ಪೆಗ್ ಖುಷಿಗೆ!

21 ಆಕ್ಟೋ 13

 

 

ಪೇಂಟೆಗ್ ಪೋದ್ ಇಂಗ್ಲೀಸ್‍ಡ್ ಪಾತೆರುನ ಮಗೆ ಬೈಯ್ಯಡ್
“ಅಮ್ಮಾ ಗಂಜಿ ಪಾಡ್ಲೇ” ಅಂದ್ ಪನ್ನಗ ಆ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಖುಷಿಗೆ,
ಕನ್ನಡೊಡ್ ಸಾರ ಕಬಿತೆಲೆನ್ ಬರೆತಿನಾಯೆ, ಆ ರಡ್ಡ್ ಸಾಲ್
ತುಳುಟ್ ಬರೆತಿನ ತೂದ್ ತುಳುವಪ್ಪೆಗ್‍ಲಾ ಭಾರೀ ಖುಷಿಗೆ!


ನೆನಪ್ ಬೊಡ್ಚಿ!

21 ಆಕ್ಟೋ 13

ಮದತಿ ಪಾತೆರೊನು ಈ
ನೆನಪ್ ಮಲ್‍ಪಾವೊಡ್ಚಿ
ಬರ‍್ಪಿ ನಿದಿರೆನ್ ಇಂಚ
ಈ ಗಿಡ್‍ಪಾವೊಡ್ಚೀ

ಆ ನೆನಪುನ್ ಇನಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ
ಎಲ್ಲೆ ಮಲ್‍ಪಾಂಡಲಾ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ
ನಿದಿರೆ ರಾತ್ರೆಡ್ ಅತ್ತಾಂದೆ
ಪಗೆಲ್‍ಡ್ ಬತ್ತ್ಂಡ ಕೆಲಸ ಆಪುಜಿ!


ಇತ್ತೆದ ಅಪ್ಪೆಲಾ…ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಲಾ!!

17 ಫೆಬ್ರ 10

 

ದುಂಬೊಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್‍ಂಡ್

ಬಾಲೆಗ್ ಬಡಾವ್ ಆಂಡ 

ಅಪ್ಪೆಗ್ ತೆರಿಯೊಂದಿತ್‍ಂಡ್

ಬುಲಿಪಂದೆನೇ ಬಾಲೆದ

ಬಂಜಿಗ್ ಪೊರ್ತ್ ಪೊರ್ತ್‍‍ಗ್

ಗಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್‍ಂಡ್

 

ನಟ್ಟಿ ಕೊಯ್ಲ್‍ದ ಕಂಡೊಡ್‍ದ್

ಪೊರ್ತ್ ತಪ್ಪಂದೆ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಡೆ

ಪೋದು ಬರೊಂದ್ ಇತ್ತಾಲ್

ಪರ ಸೀರೆದ ತೊಟ್ಟಿಲ್‍ಡ್ ಸುಖ

ನಿದ್ರೆಡ್ ತೆಲಿಪುನ ತನ್ನ ಬಾಲೆನ್

ಲಕ್ಕಾದ್ ಪೇರ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಾಲ್ 

 

ಇನಿತ ಕಾಲ ಅಂಚ ಅತ್ತ್

ಬಾಲೆ ಬುಲ್‍ತ್‍ಂಡಲಾ

ಬಾಲೆದಪ್ಪೆಗ್ ಓಲ್ ಕೇಣುಂಡ್

ಕೆಲಸದಲೆನ ಕೈಟ್ ತಿಕ್‍ದ್ 

ಬೂರ‍್ದಿನ ಬಾಲೆ ಬಡಾವ್

ಆಂಡಲಾ ಬುಲಿಪರೆ ಪೋಡ್ಯುಂಡ್ 

 

ಕಾಂಡೆ ಇಲ್ಲ್ ಬುಡಿಯೊಲ್‍ಡ

ಅಪ್ಪೆ ಕೆಲಸೊಡ್‍ದ್ ಬರ್ಪಿನಿ

ಪೊರ್ತು ಕಂತಿ ಬೊಕ್ಕನೇ ಪಿರ

ನಿದ್ರೇಡ್ ಮಿನಿ ಇತ್ತ್‍ಂಡ

ಬಾಲೆ ಅಪ್ಪೆನ ಮೋಣೆದ ಗುರ್ತನೆ

ಮದತ್‍ದ್ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಒರೊರ

 

ಇತ್ತೆದ ಸರಕಾರೊಲ್ ಮಲ್ಪುನ

ಕೆಲಸಲಾ ಒಂಜಿ ನಮುನಿಡ್

ಅಂಚನೇ ಆತ್‍ಂಡ್  ತೂಲೆ 

ಜನೊಕುಲು ಬುಲಿಪಂದೇ  ಇತ್ತೆ 

ಬಡ್ಡ್ ಸರಕಾರಲಾ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಜಿ

ನಿಕುಲು ದಾದನೇ ಮಲ್‍ಪುಲೇ

 

ಜನೊಕುಲು  ಕಷ್ಟ ಉಂಡಂದ್

ಪಣ್‍ಂಡ ಸರ್ಕಾರೊಡ್‍ದ್ ದುಂಬು

ದಲ್ಲಾಳಿನಕ್ಲೆನ ಗುಂಪು ಬರ‍್ಪ

ಆಸೆ  ಪುಟ್ಟಾದ್ ತೆಲಿಕೆ ತೆಲಿಪಾದ್

ಬೆಗರ್  ಜಪ್‍ಡಾದ್  ನಂಕ್ ತಿಕಿ

ಕಾಸ್‍ಡ್ ವಸೂಲಿ ಮಲ್ತ್ ಬುಡ್‍ಪ!!!

************************