ಕಣ್ಣ್‍ದ ಕೆಲಸ!

24 ಆಕ್ಟೋ 13

 

ಸಖೀ,
ಈ ಬುಲಿತೊಂದಿತ್ತ, ಯಾನ್ನಿನನ್ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ
ನಿನ್ನ ಬೇನೆ ಯಂಕ್ ಅರ್ಥ ಆವಂದೆ ಅತ್ತ್;
ಬುಲಿಪನಗಲಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದಿತ್ತಿನ ನಿನ್ನ
ಆ ಪೊರ್ಲುನ್ ಕಣ್ಣ್‍ಡ್ ದಿಂಜಾವೊಂದಿತ್ತೆ!


ತುಳುವಪ್ಪೆ ನಲಿಪೊಡು!

24 ಆಕ್ಟೋ 13

 

ಸಖೀ,
ಈ ಓದುವಂದ್‍ದ್ ಯಾನ್ ಕಬಿತೆಲೆನ್ ಬರೆಪಿನತ್ತ್
ಬರೆತಿನವೆನ್ ಈ ಓದುಂಡ ಆಪಿ ಖುಷಿ ಆತೀತ್ ಅತ್ತ್
ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸ್ ಪಾತೆರುನೇ ಈ ಕಬಿತೆಲೆನ ರೂಪೊಡು
ಅವೆನ್ ಓದುದ್ ಎಂಕ್ ಈ ನಿನ್ನ ಜವಾಬ್ ಕೊರೊಡು;

ನಾಲ್ ಜನ ಓದುದ್ ಮೆಚ್ಚೊಡುಂದ್ ಯಾನ ಬರೆಪುಜಿ
ಬರೆತಿನವೆನ್ ಮೆಚ್ಚಿನ ಜನೊಕುಲೆನ್ ಯಾನ್ ಮದಪುಜಿ
ಕೆಲವೆರೆಗ್ ಬರೆಪಿನ ಕೆಲವೆರೆಗ್ ಓದುನ ಚಟ ಲೋಕೊಡು
ಏರ್ ಬರೆಂಡಲಾ ಓದ್ಂಡಲಾ ತುಳುವಪ್ಪೆ ನಲಿಪೊಡು!


ಬೊಲುಪು ದೀವೊಡು!

24 ಆಕ್ಟೋ 13

ಪಡ್ಡಾಯಿಡ್ ಪೊರ್ತು ಕಂತನಗಾ
ಕೈಕಂಜಿಲು ಮಾತಾ ಕಿದೆಕ್ ಬನ್ನಗ
ತುಳುವಪ್ಪೆಗ್ ಬೊಲುಪು ದೀವೊಡು
ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕಬಿತೆ ಬರೆವೊಡು!


ಕೋರಿಗೂಡು!

23 ಆಕ್ಟೋ 13

 

ಬುಲಿಪಂದಿ ಬಾಲೆ
ತೆಲಿಪಂದಿ ಪೊಣ್ಣು
ಕಸುಬು ದಾಂತಿನ
ಆಣ್‍ಜೋವು
ಇಲ್ಲಡಿತ್ತ್ಂಡಲಾ
ಇಜ್ಜಾಂದಿಲೆಕ್ಕ;
ಆ ಇಲ್ಲ್ ಕೋರ್ಲು
ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಪರ
ಗೂಡುದ ಲೆಕ್ಕ!


ತುಳುವಪ್ಪೆಗ್ ಖುಷಿಗೆ!

21 ಆಕ್ಟೋ 13

 

 

ಪೇಂಟೆಗ್ ಪೋದ್ ಇಂಗ್ಲೀಸ್‍ಡ್ ಪಾತೆರುನ ಮಗೆ ಬೈಯ್ಯಡ್
“ಅಮ್ಮಾ ಗಂಜಿ ಪಾಡ್ಲೇ” ಅಂದ್ ಪನ್ನಗ ಆ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಖುಷಿಗೆ,
ಕನ್ನಡೊಡ್ ಸಾರ ಕಬಿತೆಲೆನ್ ಬರೆತಿನಾಯೆ, ಆ ರಡ್ಡ್ ಸಾಲ್
ತುಳುಟ್ ಬರೆತಿನ ತೂದ್ ತುಳುವಪ್ಪೆಗ್‍ಲಾ ಭಾರೀ ಖುಷಿಗೆ!


ನೆನಪ್ ಬೊಡ್ಚಿ!

21 ಆಕ್ಟೋ 13

ಮದತಿ ಪಾತೆರೊನು ಈ
ನೆನಪ್ ಮಲ್‍ಪಾವೊಡ್ಚಿ
ಬರ‍್ಪಿ ನಿದಿರೆನ್ ಇಂಚ
ಈ ಗಿಡ್‍ಪಾವೊಡ್ಚೀ

ಆ ನೆನಪುನ್ ಇನಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ
ಎಲ್ಲೆ ಮಲ್‍ಪಾಂಡಲಾ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ
ನಿದಿರೆ ರಾತ್ರೆಡ್ ಅತ್ತಾಂದೆ
ಪಗೆಲ್‍ಡ್ ಬತ್ತ್ಂಡ ಕೆಲಸ ಆಪುಜಿ!


ಇತ್ತೆದ ಅಪ್ಪೆಲಾ…ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಲಾ!!

17 ಫೆಬ್ರ 10

 

ದುಂಬೊಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್‍ಂಡ್

ಬಾಲೆಗ್ ಬಡಾವ್ ಆಂಡ 

ಅಪ್ಪೆಗ್ ತೆರಿಯೊಂದಿತ್‍ಂಡ್

ಬುಲಿಪಂದೆನೇ ಬಾಲೆದ

ಬಂಜಿಗ್ ಪೊರ್ತ್ ಪೊರ್ತ್‍‍ಗ್

ಗಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್‍ಂಡ್

 

ನಟ್ಟಿ ಕೊಯ್ಲ್‍ದ ಕಂಡೊಡ್‍ದ್

ಪೊರ್ತ್ ತಪ್ಪಂದೆ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಡೆ

ಪೋದು ಬರೊಂದ್ ಇತ್ತಾಲ್

ಪರ ಸೀರೆದ ತೊಟ್ಟಿಲ್‍ಡ್ ಸುಖ

ನಿದ್ರೆಡ್ ತೆಲಿಪುನ ತನ್ನ ಬಾಲೆನ್

ಲಕ್ಕಾದ್ ಪೇರ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಾಲ್ 

 

ಇನಿತ ಕಾಲ ಅಂಚ ಅತ್ತ್

ಬಾಲೆ ಬುಲ್‍ತ್‍ಂಡಲಾ

ಬಾಲೆದಪ್ಪೆಗ್ ಓಲ್ ಕೇಣುಂಡ್

ಕೆಲಸದಲೆನ ಕೈಟ್ ತಿಕ್‍ದ್ 

ಬೂರ‍್ದಿನ ಬಾಲೆ ಬಡಾವ್

ಆಂಡಲಾ ಬುಲಿಪರೆ ಪೋಡ್ಯುಂಡ್ 

 

ಕಾಂಡೆ ಇಲ್ಲ್ ಬುಡಿಯೊಲ್‍ಡ

ಅಪ್ಪೆ ಕೆಲಸೊಡ್‍ದ್ ಬರ್ಪಿನಿ

ಪೊರ್ತು ಕಂತಿ ಬೊಕ್ಕನೇ ಪಿರ

ನಿದ್ರೇಡ್ ಮಿನಿ ಇತ್ತ್‍ಂಡ

ಬಾಲೆ ಅಪ್ಪೆನ ಮೋಣೆದ ಗುರ್ತನೆ

ಮದತ್‍ದ್ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಒರೊರ

 

ಇತ್ತೆದ ಸರಕಾರೊಲ್ ಮಲ್ಪುನ

ಕೆಲಸಲಾ ಒಂಜಿ ನಮುನಿಡ್

ಅಂಚನೇ ಆತ್‍ಂಡ್  ತೂಲೆ 

ಜನೊಕುಲು ಬುಲಿಪಂದೇ  ಇತ್ತೆ 

ಬಡ್ಡ್ ಸರಕಾರಲಾ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಜಿ

ನಿಕುಲು ದಾದನೇ ಮಲ್‍ಪುಲೇ

 

ಜನೊಕುಲು  ಕಷ್ಟ ಉಂಡಂದ್

ಪಣ್‍ಂಡ ಸರ್ಕಾರೊಡ್‍ದ್ ದುಂಬು

ದಲ್ಲಾಳಿನಕ್ಲೆನ ಗುಂಪು ಬರ‍್ಪ

ಆಸೆ  ಪುಟ್ಟಾದ್ ತೆಲಿಕೆ ತೆಲಿಪಾದ್

ಬೆಗರ್  ಜಪ್‍ಡಾದ್  ನಂಕ್ ತಿಕಿ

ಕಾಸ್‍ಡ್ ವಸೂಲಿ ಮಲ್ತ್ ಬುಡ್‍ಪ!!!

************************ 


ತಾಲಿಬಾನಿ ಕಿಲೆಂಜಿಯಾದ್ ಅಡೆಗ್ ಬತ್ತಿದಿಪ್ಪೆರೆಯಾವ್!!!

18 ಜೂನ್ 09
ಕಾಸ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಇಂಚಲಾ ಆವ್ ಅಂದ್ ಏರ್ಲಾ ಎಣ್ಣುದಿಪ್ಪೆನಾ
ಅಮೇರಿಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಇನಿ ಕುಲ್ದ್ ಕಿಲೆಂಜಿ ಕೆರೊಂದಿಪ್ಪುವೆನಾ
 
ನಂಕ್ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ನಕ್ಲೆನ್ ಬುಡಯೆಂದ್ ಪಣ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತುಂಡ್
ಕಿಲೆಂಜಿನ್ ಕೆರ್ರೆ ಭಾರೀ ಉಪಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತುಂಡ್
 
ಎರೆಗ್ ಗೊತ್ತು ಎರೆನ ಆತ್ಮ ಇತ್ತಿಪ್ಪಂದ್ ಆ ಕಿಲೆಂಜಿದುಲಾಯಿ
ತಾಲಿಬಾನಿ ಮಿನಿ ಕಿಲೆಂಜಿಯಾದ್ ಅಡೆಗ್ ಬತ್ತಿದಿಪ್ಪೆರೆಯಾವ್
 
ಕಿಲೆಂಜಿನ್ ಕಡಪುಡ್‍ದ್ ಒಬಾಮಾನ್ ಮಿನಿ ಕಲೆಯೆರೆ ತೂತೆರಾ
ಕಿಲೆಂಜಿಡ ತುಚ್ಚಾದ್ ಅಯಗ್ ಇಲಿ ಪಾಸಾಣ ಮಿನಿ ಕೊರ್ಪಾಯೆರಾ
 
ಕಿಲೆಂಜಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ್ ಮುಗಿತ್‍ದ್  ಅಂಚ್ ನೆಲಕ್ ಮಗ್‍ರ್‍ಂಡ್
ಕೈಕಂಜಿ ಕೆರೊಡ್ಚಿ ಪಣ್ಪಿನಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಇಸಯ ತಿಕ್ಕ್‍ಂಡ್
 
ಒಬಾಮಾನ ಎದುರು ನನ ಜನ ಊರೂರ್ ಕಲ್ಕರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುವೆರಾ
ಕಿಲೆಂಜಿ ಕೆರಿನೈಕ್ ಅಯನ್ ಉಂತಾದ್ ದೀದ್ ತಪ್ಪು ಕಾಣ್ಕೆ ಕೇಣುವೆರಾ
 
ನಾಲ್ ಕೋಡಿಡ್ದ್ ಕಿಲೆಂಜಿಲೆನ ಸೈನ್ಯ ಅಮೇರಿಕೊಗ್ ಪಿದಾಡ್ದಗೆ
ಬೊಲ್ದ್ ಗೋಡೆದ ಇಲ್ಲದೆದುರ್ಡ್ ಸೇರ್ದ್ ನನ ನ್ಯಾಯ ಕೇಣ್ವಗೆ
 
ವಿನಾ ಕಾರಣ ಏರೇ ಆವಡ್ ಕಿಲೆಂಜಿ ಕೆರ್ಪಿನಲಾ ಅನ್ಯಾಯ
ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ಪರಾತ್ರ ಕಿಲೆಂಜ್ ಕಣತ್ ಬುಡ್ಪಿನಲಾ ವಾ ನ್ಯಾಯ
 
ಕಾಸ್ ಕಡಮೆ ಆಂಡ ಇಂಚ ಆವಂದ್ ಏರಾಂಡಲಾ ಎಣ್ಣುದಿಪ್ಪೆರಾ
ಅಮೇರಿಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆರ್ ಕುದೊಂದು ಕಿಲೆಂಜಿ ದೇರೊಂದಿಪ್ಪುವೆರಾ

ಈರ್ ಒರಿಯೆ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುವರ್ ಅಂದ್‍ಂಡ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಣ್ಪಿನಿ!!!

17 ಜೂನ್ 09
ಮಗಲ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‍ಗ್ ಪೋಯಲ್‍ಡಾ ನಮ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುನಿ
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಮಗಲೆನಪ್ಪೆ ಎನನ್ ಕೇಂಡಿನಿ
 
ಮಗಲ್‍ನ ಒಟ್ಟುಗ್ ಈಲಾ ಫೊದಿಪ್ಪುಲಾ ಬೇತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ
ಈರೊರಿಯೆ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುವರ್ ಅಂದ್‍ಂಡ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಣ್ಪಿನಿ
 
ಮಗಲ್‍ನ ಮಿತ್ತ್  ಮೋಕೆ ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತ್ ಆಸೆ ನಿಕ್ಕುಂಡು
ಮೂಜಿ ಜನ ಒಟ್ಟುಗೇ ಉಪ್ಪರೆ ಆ ದೇವೆರ್ನ ದಯೆ ಓಲುಂಡು 
 
ಜೋಕುಲೆಗಾದ್ ನಮ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪೊಡ್ ಅವ್ವೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ
ಜೋಕುಲೆನ್ ಮದತ್ ಬದ್ಕ್‍ಂಡ ನಂಕ್ ಏರ್ ಆಪೆರ್ ಸಯ್ಯನ
 
ಭಂಗೊಡ್ ಬದ್ಕರೆ ನಂಕ್ ಕಷ್ಟ ಆವಂದ್ ಬೇನೆ ತಿಂತಿ ಜೀವ ನಮ್ಮ
ಹಾಸ್ಟೆಲ್‍ಡ್ ಮಗಲ್ ಬೇನೆ ತಿಂದ್‍ಂಡ ನಮ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೊಡಮ್ಮ 
 
ಮಗಲ್ ನಲಿತೊಂದ್ ಇತ್ತಲ್‍‍ಡ ನಿನ್ನ ಮೋನೆಡ್ ತೆಲಿಕೆ ಉಪ್ಪತ್ತಾ
ನಿಕ್ಲು ಇರುವೆರ್‍ಲಾ ಖುಸಿಟ್ ಇತ್ತರ್ಡ ಎಂಕೆಡ್ಡೆ ನಿದಿರೆ ಬರುವತ್ತಾ
 
ನಮ್ಮ ಮಗಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆವೊಡಾ ನಮ  ಕಷ್ಟನ್ ಸಹಿಸೊನೊಡು
ಎಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವೊಡ್ ಅಂದಾಂಡಾ ಇನಿತ ಬೇನೆನ್ ನಿಂಗೊನೊಡು
 
ಮಗಲ್‍ನ ಒಟ್ಟುಗ್ ಈಲಾ ಫೊದಿಪ್ಪುಲಾ ಬೇತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ
ಈರೊರಿಯೆ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುವರ್ ಅಂದ್‍ಂಡ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಣ್ಪಿನಿ
 

ಯಾನ್ ದಾಯೆ ನನ ತುಳುಟ್ ಬರೆಯರೆಗ್ ಬಲ್ಲಿ..?!

16 ಜೂನ್ 09
ತುಳುನಾಡ್ಡ್ ಪುಟ್ಟುದ್ ನಲ್ಪತ್ತೇಳ್ ವರ್ಷ ಆಂಡಲಾ
ಬರೆಯರೆ ಸುರುಮಲ್ತ್ ದ್ ಮುಪ್ಪತ್ತರಡ್ಡ್ ವರ್ಷ ಆಂಡಲಾ
ದಾಯೆ ತುಳುಟ್ ಬರೆಯಂದೆ ಒರಿಯೆ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ಟಲಾ
 
ಎಂಕ್ ಎಲ್ಯೆಡೇ ಕನ್ನಡದ ಮರ್ಲ್ ಕಟ್ಟಾಯಿನಕ್ಲು
ಇಂಗ್ಲೀಸ್ದ ಪೊರ್ಲುನು ಅಂಚ ತೆರಿಪಾಯಿನಕ್ಲು
ತುಳುಟ್ ಬರೆಲಾ ಅಂದ್ ಪಂಡಿಜೆರತ್ತಾ ಅಕ್ಲು
 
ಕೆಮ್ತೂರು ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಶೆಟ್ರೆನ ನಾಲ್ ಪದ್ಯ ಓದಿನ ನೆನಪುಂಡು
ಮಡಂಗ್ ಮದ್ಮಲ್ ಅಬ್ರೊಣಿ ಮದ್ಮಯೆನ ನೆನಪಾಪುಂಡು
 
ತುಳು ಬಾಷೆದ ಬೇತೆ ಪುಸ್ತಕೊಲೆನ್ ತೂತಿನ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ
ತುಳು ಭಾಷೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕತೆನ್ಲಾ ಯಾನ್ ಓದಿನ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ
 
ಯಾನ್ ದಾಯೆ ನನ ತುಳುಟ್ ಬರೆಯರೆಗ್ ಬಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಮಹಿಮೆನ್ಲಾ ಕೊಂಡಾಡ್ರೆಗ್ ಬಲ್ಲಿ