ಹೋರಾಟ ಬುವಿಯಲ್ಲಿ!

ಸಖೀ,
ಅಪರಾಧ ಶಿಕ್ಷೆ ಇವೆರಡೂ ಬರಿದೇ
ವಿಧಿಯಾಟ ಅಲ್ಲದೇ ಬೇರೇನಿಲ್ಲ,
ಎಲ್ಲಾ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆಯು
ದಕ್ಕಿಯೇ ದಕ್ಕುವುದು ಎಂದೇನಿಲ್ಲ;

ಆತನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದೊಳಗೆ ಸಿಲುಕಿ
ಚಡಪಡಿಸುವರು ಮನುಜರೆಲ್ಲರಿಲ್ಲಿ,
ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದರೂ
ಅನುಭವಿಸಲು ಉಳಿದಿರಬಹುದಲ್ಲಿ;

ಸಾವು ಮನುಜನ ಪ್ರಸಕ್ತ ಜೀವನದ
ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ,
ಮತ್ತೊಂದು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯೂ
ಅಡಗಿಹುದು ಇಲ್ಲಿನ ಈ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ;

ಅವನದೆನ್ನ ತಪ್ಪು, ನನ್ನ ತಪ್ಪು ಇನ್ನು
ಯಾರದೋ ಕಣ್ಕುಕ್ಕುವುದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ,
ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುರಹಿತ ಜೀವನ ನಮ್ಮದು
ಆದರಿದು ಜೀವನವೆಂದನಿಸುವುದಿಲ್ಲ;

ಇಂದಿರುವ ನಾನು ನಾಳೆ ಇದ್ದೇನೆಂಬ
ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ,
ಆದರೆ ಸಾವಿಲ್ಲದವರ ಬಾಳಿನಂತೆಯೇ
ಹೋರಾಟ ನನ್ನದೂ ಈ ಬುವಿಯಲ್ಲಿ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: