ಇದ್ದೇನೆ!

ಸಖೀ,
ಮರೆತಿಲ್ಲ ನಾನು
ಮೈಮರೆತಿಲ್ಲ ನಾನು
ಇದ್ದೇನೆ ನಿನ್ನಿದಿರಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನೆ
ನನಸಲ್ಲೂ ಕನಸಿನಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ
ನನಸಿನಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ಬಂಧನಗಳನ್ನು
ಮುರಿದದರ ಸೀಮೆಯಾಚೆಗೆ ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದೇನೆ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: