ಬೇಸರ!

ಸಖೀ,
ಮೂಡಣದಿ ಮೇಲೇಳುವಾಗ
ಮುದ ನೀಡುವಷ್ಟೇ ನೇಸರ,
ಪಡುವಣದಿ ಅಸ್ತಮಿಸುವಾಗ
ನೀಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಬೇಸರ!

Advertisements

ಬೇಸರ! ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

  1. Badarinath Palavalli ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    ನಾಳೆಗೂ ಉಳಿಸುತ್ತಾನೆ
    ಕಾತುರ…

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: