“ಬಂದ್” ಏಕೆ? “ಬಂದ್” ಬೇಕೆ?

ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರದ ಜನೋಪಯೋಗಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ನಾವೇ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ “ಬಂದ್”ಗೆ ಕರೆ ನೀಡುವುದು, ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡುವುದು ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು?

ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವ ನೆರೆರಾಜ್ಯದ ಕೆಲ ಜನತೆಗೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಾದರೂ ಏನಿದೆ?

“ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಾದವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ “ಬಂದ್” ಆಗಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಒಂದು “ಬಂದ್” ನಡೆಯಲಿ” ಅನ್ನುವ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವರ ಮಾತುಗಳು.

ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಏಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನುವುದರ ಅರಿವು ನಮಗೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಆಗುವುದೇನೋ.

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: