ಮಾನವ – ದಾನವ!

ದಾನವರು ಬೇರೆಯೇ ಒಂದು ಕುಲದಿಂದ ಜನಿಸಿದವರಲ್ಲ. ಜನಿಸುವವರೂ ಅಲ್ಲ.

ಮಾನವರೊಂದಿಗೇ ಜನಿಸಿ, ದಾನವಗುಣಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು, ದಾನವರಾದವರೇ ಎಲ್ಲಾ.

ದೇವಕಿಯ ಸಹೋದರ ದಾನವನಾದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಮಾನವೋತ್ತಮರಾದರು.

ಕೈಕಸೆಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ವಿಭೀಷಣ ಮಾತ್ರ ಮಾನವನಾಗಿಯೇ ಉಳಿದರೆ, ಉಳಿದ ಮೂವರು ದಾನವರಾದರು.

ನಮ್ಮ ನಡುವೆಯೇ ಇದ್ದು, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾ ಇರುವವರಲ್ಲೂ ಕೆಲವರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದಾನವರಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ದಾನವರಾಗಿ ಬದಲಾಗಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ.

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: