ಮಾನವ – ದಾನವ!

ದಾನವರು ಬೇರೆಯೇ ಒಂದು ಕುಲದಿಂದ ಜನಿಸಿದವರಲ್ಲ. ಜನಿಸುವವರೂ ಅಲ್ಲ.

ಮಾನವರೊಂದಿಗೇ ಜನಿಸಿ, ದಾನವಗುಣಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು, ದಾನವರಾದವರೇ ಎಲ್ಲಾ.

ದೇವಕಿಯ ಸಹೋದರ ದಾನವನಾದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಮಾನವೋತ್ತಮರಾದರು.

ಕೈಕಸೆಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ವಿಭೀಷಣ ಮಾತ್ರ ಮಾನವನಾಗಿಯೇ ಉಳಿದರೆ, ಉಳಿದ ಮೂವರು ದಾನವರಾದರು.

ನಮ್ಮ ನಡುವೆಯೇ ಇದ್ದು, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾ ಇರುವವರಲ್ಲೂ ಕೆಲವರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದಾನವರಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ದಾನವರಾಗಿ ಬದಲಾಗಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: