ಎಟುಕದಂತಾಗೋಣ!

ನಮ್ಮ ನಡುವೆಯೇ ಇರುವ ಮಾನವರು ದಾನವರಾದಂತೆಲ್ಲಾ, ನಾವು ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಸಾತ್ವಿಕರಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು.

ಆಗ ಅವರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಡುವಣ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಕೊನೆಗೆ, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಎಟುಕದಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಿರುತ್ತೇವೆ.

🙂 🙂 🙂

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: