ಹೇಗೆ ಭಾವಿಸಿದೆ?

ಸಖೀ,
ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿರಬಹುದು
ನಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬರಹಗಳನ್ನು
ಚಿತ್ರವಿಚಿತ್ರವಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು;

ಆದರೆ, ನೀನು ಅದು ಹೇಗೆ
ಭಾವಿಸಿದೆ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದೇನೆಂದು
ನಾನು, ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೇ ನಿನ್ನನ್ನು?

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: