ಆಗದಿರಲಿ!

ಸಖೀ,
ಬಾಳಿನಲಿ ಉತ್ಕಟಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿರಲಿ
ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳೇ ಜೀವನವಾಗದಿರಲಿ;

ಬಾಳಿನಲಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಇದ್ದಿರಲಿ,
ಯೋಜನೆಗಳೇ ಜೀವನವಾಗದಿರಲಿ!

Advertisements

ಆಗದಿರಲಿ! ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

  1. Badarinath Palavalli ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇ ಹಗಲುಗನಸಿನ ಅಪಾಯ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: