ಅನಿವಾರ್ಯ!

ಸಖೀ,
ಕೆಲವರಿಂದಾಗಿ ಬದುಕುವುದು
ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ,

ಕೆಲವರೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುವುದು
ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ;

ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ
ಅನಿವಾರ್ಯರು ಎಂದೆಣಿಸುತ್ತೇವೆ,

ಕೆಲವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವೇ
ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದುಬಿಡುತ್ತೇವೆ;

ಕೆಲವರಿಂದ ದೂರವಾಗಿರುವುದು
ನಮಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ,

ಕೆಲವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು
ನಮಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ!

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: