ಹೌದೇನೇ ಸಖೀ!?

ಸಖೀ,
ಇಂದಿಗೂ ನೀನು ಬಿಳೀ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನ
ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆದು ಬರೆದು ಅಳಿಸುತ್ತಿರಬಹುದೇ?

ಲೇಖನಿಯನ್ನು ನಿನ್ನ ತುಟಿಗಳ ನಡುವೆ ಮೆತ್ತಗೆ ಅದುಮಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರಬಹುದೇ?

ಕಣ್ಣಂಚಿನಿಂದ ಜಾರುವ ಆ ಹನಿಗಳನ್ನು ಜನರಿಂದ
ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರಬಹುದೇ?

ನನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮಂದಹಾಸ
ಕಂಡೂ ಕಾಣದಂತೆ ಬಂದು ಹೋಗುತಿರಬಹುದೇ?

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: