ಬೊಗಸೆ ಪ್ರೀತಿ!

ಸಖೀ,
ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ
ಮರೆಯದಿರು ನಮ್ಮ ನಡುವೆಯೂ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು;

ಈ ಜೀವನ ಸವೆಸುವುದಕೆ ಸಾಕು ಬೊಗಸೆ ಪ್ರೀತಿ
ನಮಗೆ ದಕ್ಕಿದ್ದಷ್ಟೇ ನಮ್ಮದು ಇದೇ ಬಾಳಿನ ರೀತಿ!

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: