ಕ್ಷಮಾದಾನ!

ಸಖೀ,
ತಪ್ಪಿಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸುವವರು
ಉತ್ತಮರು;

ಕ್ಷಮಾಯಾಚನೆಯನು ಗೌರವಿಸಿ ಕ್ಷಮಿಸುವವರು
ಮಧ್ಯಮರು;

ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸುವವರು
ಅಧಮರು!

Advertisements

ಕ್ಷಮಾದಾನ! ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

  1. Badarinath Palavalli ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    ನಿಜವಾದ ಮಾತು.

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: