ಪ್ರಾರ್ಥನೆ!

ದೇವಾ,
ಜಗದಾಗುಹೋಗುಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನಿತ್ತೆ
ಅವುಗಳಿಗೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ನಿರ್ಮಲ ಹೃದಯವನ್ನಿತ್ತೆ;

ಕರ್ಮದ ಮೇಲಲ್ಲದೇ ಕರ್ಮಫಲದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲವೆನ್ನುವ
ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೈಗೂಡದಾಗ ನಿರ್ಲಿಪ್ತವಾಗಿದ್ದುಬಿಡುವ ಮನವನ್ನೂ ಇತ್ತೆ;

ನಿನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೇನೋ ನಾನರಿಯೆ ನನ್ನ ಮನದಿಂಗಿತ ನೀನರಿತಿಹೆ
ನಿನ್ನಿಚ್ಛೆಯಂತೆ ನಡೆಸೆನ್ನನು ಎಂದು ನಿನ್ನಧೀನಕ್ಕೆ ನಾನನ್ನನ್ನೇ ಇತ್ತೆ!

One Response to ಪ್ರಾರ್ಥನೆ!

  1. Badarinath Palavalli ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗತಿ ಇದ್ದ ಕಡೆ, ಭಗವಂತನೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಭಯ ನೀಡುವನು.

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: