ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ!

ಸಖೀ,
ಬಾರದ ನಿನಗಾಗಿ ಕಾಯುವುದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಆನಂದವಿದೆ.
ಏಕೆಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀನು ಬರುತ್ತೀ ಎಂಬ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಸೂಚನೆ ಇದೆ;

ಕಾಣದ ದೇವರನ್ನು ನೆನೆಯುವುದರಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಆನಂದವಿದೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ಉಸಿರಿನಲ್ಲೂ ಆ ದೇವರ ಇರವಿನ ಸೂಚನೆ ಇದೆ!

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: