ನಕ್ಕು ಸುಮ್ಮನಾಗು!

ಸಖೀ,
ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನಕ್ಕು ಸುಮ್ಮನಾಗು ನೀನು
ಬರಿದೆ ಮಾತಿಗಿಳಿಯಬೇಡ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೂ;

ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯುತಿರು ನೀನು
ಕೊಚ್ಚೆ ಈ ನಗರದ ಬೀದಿಗಳಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: