ಏಕೆ ಚಿಂತೆ?

ಸಖೀ,
ದೇವರ ಮೇಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಭಕುತಿ, ಭಕುತಿಯ ಜೊತೆಗಿರುವ ಶ್ರದ್ದೆ
ನಮ್ಮಾತ್ಮಕ್ಕೆ ವಂಚಿಸದಂತಿದ್ದರಾಯ್ತು, ಬೇಡ ಬೇರೆಯವರ ಚಿಂತೆ:

ನಮ್ಮ ಭಕುತಿಯನ್ನೇ ಮೂದಲಿಸುವವರಿದ್ದರೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ
ಸೇರಬೇಕಾದಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಏಕೀ ಅಂತೆ ಕಂತೆಯ ಚಿಂತೆ?

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: