ಬಿಡುಗಡೆ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗಷ್ಟೇ!

ಸಖೀ
ನಾವು ಕೆಟ್ಟವರು ಎಂದನ್ನುವ ಜನರಿಂದ ದೂರವೇ ಉಳಿದರೂ
ನಮ್ಮ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೀಗಳೆವವರಿಂದ ದೂರವಾದರೂ
ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇತಾಳದಂತೆ ಬೆಂಬತ್ತುವುದಿದೆ ಈ ವಿಧಿಲೀಲೆ
ನಮಗಿದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಮ್ಮೆಯೇ ನಾವೇ ಹೋದಾಗ ಮೇಲೆ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: