ಬಿಡುಗಡೆ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗಷ್ಟೇ!

ಸಖೀ
ನಾವು ಕೆಟ್ಟವರು ಎಂದನ್ನುವ ಜನರಿಂದ ದೂರವೇ ಉಳಿದರೂ
ನಮ್ಮ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೀಗಳೆವವರಿಂದ ದೂರವಾದರೂ
ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇತಾಳದಂತೆ ಬೆಂಬತ್ತುವುದಿದೆ ಈ ವಿಧಿಲೀಲೆ
ನಮಗಿದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಮ್ಮೆಯೇ ನಾವೇ ಹೋದಾಗ ಮೇಲೆ!

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: