ದೇವರು ಅನಗತ್ಯ!

ಸಖೀ,
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯೇ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಭಕುತಿಯಾಗಿರುವಾಗ
ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀನಿರಲು ನಾ ದೇವರ ನೆನೆಯುವುದಿಲ್ಲ;

ನೀನಿಲ್ಲದಿರೆ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರೀತಿಯೇ ಸುಳ್ಳೆಂದನಿಸಿದಾಗ
ನನಗನಗತ್ಯ, ನಾನಾವ ದೇವರನ್ನೂ ನೆನೆಯುವುದಿಲ್ಲ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: