ಉತ್ತರಗಳೇ ಇಲ್ಲ!

ಸಖೀ,
ನಿನ್ನ ಅಂದಚಂದಗಳು ನನ್ನ ಕಣ್ತುಂಬುತ್ತವೆ
ನನ್ನ ಮನವು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ತಯಾರಿದ್ದಾಗ;
ಈ ಕಂಗಳೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೆಕ್ಕರಿಸಿ ನೋಡುತ್ತವೆ
ಮನವಿದು ಭಾವಭಾರವಾಗಿ ನೊಂದಿರುವಾಗ;

ಮನದ ಭಾವಗಳ ಹಿಡಿತದಲೀ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು
ಮನವ ಹಿಡಿದಿಡುವುದೆಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬುದ್ಧಿಗಳು
“ಮನಸೆಲ್ಲಿ? ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲಿ?” ಉತ್ತರಗಳೇ ಇಲ್ಲ
ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಹೃದಯವೇ ಇವನ್ನೆಲ್ಲಾ?

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: