ಜೀವ ನಿರ್ಜೀವ!?

ಒಂದು ಮರದ ಹಲಗೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮರದ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಮೇಜನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮತ್ತು ಇಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲಾ ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತು ಅನ್ನುತ್ತೇವೆ.

ಆದರೆ ನಾನು ಈಗೀಗ ಅವನ್ನು ನಿರ್ಜೀವ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೂ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತೇನೆ.

ಏಕೆ ಅಂತೀರಾ?

ಒಂದು ಹಲಗೆ, ತನ್ನದೇ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ, ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಮೇಲಿರುವ ಭಾರವನ್ನು ಸಹಿಸುತ್ತದೆ.

ತನ್ನ ಮೇಲಿರುವ ಭಾರ ತನ್ನ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದಾಗ ತುಂಡಾಗುತ್ತದೆ.

ನಾವೂ ಹಾಗೆಯೇ.

ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮೀರಿದ ಹೊರೆ, ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಾಗ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತೇವೆ, ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಮುರಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

ನಮಗೂ (ಜೀವಿಗಳಿಗೂ) ಆ ಹಲಗೆಗೂ (ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುವಿಗೂ) ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲವೆಂದಾಯ್ತಲ್ಲವೇ?

***

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: