ಭ್ರಮೆ ಅಷ್ಟೇ!

ಸಖೀ,
ಮನದ ಭಾವಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದಕೆ ನೀನು ನೆಪ ಮಾತ್ರ
ನೀನು ನನ್ನೊಂದಿಗಿಹೆ ಅನ್ನುವುದೂ ನನ್ನೊಳಗಿನ ಭ್ರಮೆ ಮಾತ್ರ;
ಜಗದ ಸಂಬಂಧಗಳೂ ಹಾಗೆ, ಇವೆ ಎಂದು ಅರಿತರಷ್ಟೇ ಇಹವೆಲ್ಲ
ಇಲ್ಲ ಎಂದರಿತು ನೋಡು ನೀನು, ಕೊನೆಗೆ ನಿನಗೆ ನಾನೂ ಇಲ್ಲ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: