ನಿಜ ನುಡಿ!

ಸಖೀ,
ನಿನ್ನ ನುಡಿಯೂ ನಿಜವೆ
“ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಗು
ವಿಧೇಯ ಶಿಷ್ಯನಾಗು
ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ
ನೀನೇ ಗುರುವಾಗು!”

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: