ಸಂಬಂಧ ಇರದೊಂದು ಮನ ಮಿಡಿಯಲಿ!

ಸಖೀ,
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗುವುದು ಅತ್ತಲೆಯೇ
ಹೋಗುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೆತ್ತಲೆಯೇ
ಆ ಲೋಕವು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಕತ್ತಲೆಯೇ
ನಮ್ಮ ಗಳಿಕೆ ಉಳಿಯುವುದು ಇತ್ತಲೆಯೇ;

ಉಳಿಸಿಹೋಗುವ ಗಳಿಕೆಯಲರ್ಥವಿರಲಿ
ಇತರರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಂತಿರಲಿ
ಸಂಬಂಧ ಇರದೊಂದು ಮನ ಮಿಡಿಯಲಿ
ನಮಗಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಕಂಬನಿ ಹರಿಸಲಿ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: