ಮೂದಲಿಸದಿರು!

ಸಖೀ,
ನಾನಂದಿನಂತಿಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿಹೆನಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸದಿರು,
ಅಂದು ಎಲ್ಲರ ಮನನೋಯಿಸಿದ್ದೆನಾದರೆ, ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡುಬಿಡು;
ಸಕರಾತ್ಮಕವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನೂ ಮೂದಲಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ದಾನವನನ್ನಾಗಿಸದಿರು,
ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಆದಿಮಾನವನಿಂದ ಮಾನವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನರಿತಿರು!

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: