ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ!

ಸಖೀ,
ಕವಿಯ ಶೃಂಗಾರಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ನೀನು ಮುನ್ನುಡಿಯಾಗಿದ್ದೆ
ಕಾವ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗವನು ಅದ್ಯಾರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನಡೆದೆ?

ಆರಂಭದಾಕರ್ಷಣೆಯಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕಿತ್ತು
ಆ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದ್ಯಂತವಾಗಿ ನೀನೇ ತುಂಬಿರಬಹುದಿತ್ತು!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: