ದೇವರಿಗಿರದು ಕೆಲಸ!

ಸಖೀ,
ನಕ್ಕು ಮಾತಾಡುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ
ಕಂಡೂ ನಗದವರ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾ ಬಿಗುಮಾನ;
ನಮ್ಮ ಮನದಿಚ್ಛೆಯಂತೆ ಲೋಕ ಇರ್ದೊಡೆ
ದೇವರಿಗೆ ಇರದು ಕೆಲಸ ನೀನಾಗ ನೋಡೆ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: